.::qυєєη::.

تنهاترين تنها

سیگارو هی سیگارو هی سیگار...

آبی تر از آنم که بیرنگ بمیرم از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم من امده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دلتنگتم ....

}{ }{}{tanha}{ }{}{
ناگهانی آمد بدون هیچ خبر و ندایی خیلی آهسته و بدون سرو صدا در قلبم را گشوده بود و آرام آرام در قلبم قدم میزد. آرام آرام در قلبم قدم میزدی بی آن که من بدانم آهای غریبه سر جایت بمان این جا شهر هرت نیس که سرت را انداخته ای و بی هدف در کوچه پس کوچه های قلبم سیر می کنی. آهای غریبه پشت حصار ها قدم بزن از حصارها به بعد قلب من است
}{ }{}{tanha}{ }{}{
حــــال ما با دود و الــــکل جا نمی آید رفـــیـق زندگــــی کردن به عاشـــق ها نمـــی آیدرفـــیق روحــمان آبستن یک قرن تــنـــها بودن اســت طفل حســرت نوش ما دنیـــا نمی آید رفـــیـــق دستهایت را خـــودت ها کن اگر یـــخ کرده اند از لـــب معشوقه هامان ها نمی آید رفـــیـــق هضم دلتــنگی برای مـــوج آسان نیست ، آه آب دریـــا بـی سـبب بالا نمی آید رفـــیــق یــا شبیـه این جماعـــت بـاش یـا تنـــها بمان هـــیچکس سمت دل تــــنها نمی آید رفـــــیق التیـام درد هـای مـا فقط مـرگ است و بس حــــال ما با دود و الــــکل جا نمی آید رفـــیـق...
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دوستت خواهم داشت در سکوت... مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
نیستی

 

و من برای آرام شدن

 

سیگار میکشم...

}{ }{}{tanha}{ }{}{
سیگارم رفیق تنهایی من...

}{ }{}{tanha}{ }{}{
دیگر نفس نمی کشم... به جای نفس... سیگار می کشم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
همه جا دارمت در خیالم فکرم ولی تنها جایی که نیستی کنارم است
}{ }{}{tanha}{ }{}{
 دلم میخواهد بخوابم درست مثل ماهی کوچک حوضمان که چند روزی است روی آب خوابیده...!!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{