.::qυєєη::.

تنهاترين تنها

سیگارو هی سیگارو هی سیگار...

آبی تر از آنم که بیرنگ بمیرم از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم من امده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دیگر نفس نمی کشم... به جای نفس... سیگار می کشم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
همه جا دارمت در خیالم فکرم ولی تنها جایی که نیستی کنارم است
}{ }{}{tanha}{ }{}{
 دلم میخواهد بخوابم درست مثل ماهی کوچک حوضمان که چند روزی است روی آب خوابیده...!!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
امروز بازهم سیگار کشیدم!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
زندگی بی رحم است.... زندگی لحظه به لحظه شده است... زندگی شوق ندارد دیگر... زندگی کام ... زندگی کام به کام سیگار...
}{ }{}{tanha}{ }{}{
ته سیگارهایم تنهایی مرا پر کرده. این روزها حسابی سر ریه هایم شلوغ است. کام های پی در پی فرصت یک تنفس ازاد را از من گرفته.
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دستت را بیاور مردانه و زنانه اش را بی خیال دست بدهیم به رسم کودکی قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم ....!!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
من یک دخترم! با گریه های شبانه با دلی پردرد با زندگی پر از خاطرات تلخ و شیرین از عشقی بی سرانجام با صدای گرفته از سیگار
}{ }{}{tanha}{ }{}{
این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . . اما . . . من جلوی دهانش را میگیرم وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!! این روزها من . . . خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود . . .!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{