.::qυєєη::.

تنهاترين تنها

سیگارو هی سیگارو هی سیگار...

آبی تر از آنم که بیرنگ بمیرم از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم من امده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
امروز بازهم سیگار کشیدم!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
زندگی بی رحم است.... زندگی لحظه به لحظه شده است... زندگی شوق ندارد دیگر... زندگی کام ... زندگی کام به کام سیگار...
}{ }{}{tanha}{ }{}{
ته سیگارهایم تنهایی مرا پر کرده. این روزها حسابی سر ریه هایم شلوغ است. کام های پی در پی فرصت یک تنفس ازاد را از من گرفته.
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دستت را بیاور مردانه و زنانه اش را بی خیال دست بدهیم به رسم کودکی قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم ....!!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
من یک دخترم! با گریه های شبانه با دلی پردرد با زندگی پر از خاطرات تلخ و شیرین از عشقی بی سرانجام با صدای گرفته از سیگار
}{ }{}{tanha}{ }{}{
این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . . اما . . . من جلوی دهانش را میگیرم وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!! این روزها من . . . خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود . . .!!
}{ }{}{tanha}{ }{}{
سیگار میکشم تا دوباره بیای و سیگارو از دستم بگیری و بندازی زیر پات لهش کنی و دوباره دعوام کنی سرم داد بکشی سرمو بندازم پایین . . . سرمو بالا بگیری و بگی بخاطر این دعوات کردم چون دوست دارم چون مهمی چون دوس دارم لبات فقط لبای منو لمس کنه بیا و این حرفا رو بهم بزن بیا . . . اما تو نمیای و من هی به پاکت خالی میرسم راستی سیگار داری رفیق؟؟؟
}{ }{}{tanha}{ }{}{
دود سیگار است و بس…

}{ }{}{tanha}{ }{}{
شب خیلی بدی دارم....

}{ }{}{tanha}{ }{}{